Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders:

a. Marcel Vermeulen: Marcel Vermeulen de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Marcel Vermeulen gevestigd aan de Prinsestraat 5 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 27283346;

b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Marcel Vermeulen een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Marcel Vermeulen heeft ontvangen of met wie Marcel Vermeulen in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Marcel Vermeulen enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Marcel Vermeulen en de klant.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Marcel Vermeulen en de klant waarop Marcel Vermeulen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Marcel Vermeulen en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Afbeeldingen van sieraden

3.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden sieraden opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 4. Aanbiedingen, offertes en prijzen

4.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

4.2. Marcel Vermeulen is niet gebonden aan zijn aanbod of offerte indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in zijn catalogi, mailings, offerte of op de website.

4.3. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Marcel Vermeulen heeft aanvaard.

5.2. De klant kan de overeenkomst of een gedane bestelling niet annuleren.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Marcel Vermeulen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reparaties en/of overige werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant worden uitgevoerd voor rekening en risico van de klant.

6.2. Marcel Vermeulen heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 7. Natuurlijke materialen

7.1. Aangezien de sieraden bestaan uit natuurlijke materialen, kunnen voorbeelden van de sieraden of voorbeelden van onderdelen van de sieraden slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

7.2. Doordat het geleverde sieraad bestaat uit natuurlijke materialen kunnen eigenschappen die aan de natuurlijke materialen verbonden zijn, zoals het verkleuren, barsten of breken van het sieraad of een onderdeel daarvan, niet aan Marcel Vermeulen worden toegerekend. Derhalve wordt op geleverde sieraden of op onderdelen daarvan geen garantie gegeven.

Artikel 8. Sieraden die specifiek voor de klant worden gemaakt

8.1. Indien het sieraad specifiek voor de klant wordt gemaakt en de klant wijzigingen wenst aan te brengen aan het ontwerp, de maat of aan de materialen daarvan het sieraad wordt gemaakt, dan dient de klant Marcel Vermeulen daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Marcel Vermeulen laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn.

8.2. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het sieraad gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

Artikel 9. Goederen van de klant en retentierecht

9.1. Indien Marcel Vermeulen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst goederen van de klant onder zich heeft, zoals sieraden, stenen of ontwerpen, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

9.2. Marcel Vermeulen zal alle veiligheidsmaatregelen nemen die van hem in redelijkheid verlangd kunnen worden om schade aan de in artikel 9.1 omschreven goederen te voorkomen.

9.3. Marcel Vermeulen is nimmer aansprakelijk voor schade aan, het te niet gaan van, het verliezen van of het gestolen worden van deze goederen gedurende de periode dat Marcel Vermeulen de goederen onder zich heeft.

9.4. Alle bewaring/opslag van goederen bij Marcel Vermeulen zal geschieden voor rekening en risico van de klant. De klant dient zich tegen alle risico’s steeds afdoende te verzekeren. De prijzen die Marcel Vermeulen hanteert voor het uitvoeren van werkzaamheden aan sieraden of stenen die eigendom zijn van de klant zijn ook niet op het verzekeren van deze goederen afgestemd.

9.5. Marcel Vermeulen is bevoegd de afgifte van goederen die hij voor de klant in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat de vorderingen door de klant ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

Artikel 10. Levering

10.1. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.

10.2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding.

10.3. De klant is ver­plicht het geleverde in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta­ne kosten, zoals de kosten voor opslag en verzekering, voor zijn rekening.

Artikel 11. Risico-overgang

11.1. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde sieraad, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12. Betaling

12.1. Marcel Vermeulen heeft het recht een aanbetaling of gehele vooraf betaling van de klant te vorderen.

12.2. Indien de klant het vooraf in rekening gebrachte bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Marcel Vermeulen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het bedrag betaald is. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit de opschorting.

12.3. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag te betalen binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.

12.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door Marcel Vermeulen ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de klant. Over de eerste € 2.500,- wordt 15% aan incassokosten berekend, over de volgende € 2.500,- wordt 10% aan incassokosten berekend en over de volgende € 5.000,- wordt 5% aan incassokosten berekend, met een minimum van € 40,-.

12.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Marcel Vermeulen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. Marcel Vermeulen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;

b. enige daad of nalatigheid van de klant of diens ondergeschikten.

13.2. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Marcel Vermeulen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor schade aan het sieraad, door bijvoorbeeld ondeskundig of onvoorzichtig gebruik.

13.4. Marcel Vermeulen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van goederen of gebrekkige goederen van de klant waaraan Marcel Vermeulen werkzaamheden verricht.

13.5. Marcel Vermeulen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Marcel Vermeulen in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

13.6. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Marcel Vermeulen geleverde sieraad, sluit Marcel Vermeulen iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van eventuele schade.

13.7. Marcel Vermeulen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vallen van een steen uit een sieraad die door Marcel Vermeulen geleverd, bewerkt, behandeld of gerepareerd is, tenzij de klant bewijst dat het uitvallen van de steen het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Marcel Vermeulen.

13.8. Marcel Vermeulen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.9. Indien Marcel Vermeulen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marcel Vermeulen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Marcel Vermeulen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Marcel Vermeulen beperkt tot het bedrag dat Marcel Vermeulen aan de klant in rekening heeft gebracht voor de levering, bewerking, behandeling of reparatie van het sieraad waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Marcel Vermeulen of zijn ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Marcel Vermeulen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Marcel Vermeulen liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; extreme weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de sieraden of onderdelen van de sieraden; verlies of beschadigingen van sieraden bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Marcel Vermeulen door zijn leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Marcel Vermeulen of van zijn leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Marcel Vermeulen of zijn leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Marcel Vermeulen ten gevolge waarvan Marcel Vermeulen zijn verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

14.3. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van Marcel Vermeulen langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Klachten

15.1. Klachten over het geleverde sieraad dienen onverwijld na de levering aan Marcel Vermeulen kenbaar te worden gemaakt.

15.2. Klachten worden niet in behandeling genomen indien een gebrek aan het sieraad het gevolg is van:

a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden.

15.3. Het recht op reclame vervalt ten aanzien van de door of namens de klant bewerkte en/of verwerkte goederen.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Alle door Marcel Vermeulen verstrekte stukken, zoals offertes, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Marcel Vermeulen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.2. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden waaronder uitdrukkelijk bedoeld (digitale) tekeningen, offertes, ontwerpen, etc., dan is de klant gehouden om Marcel Vermeulen alle schade te vergoeden die hij daardoor lijdt, zoals, maar zeker niet beperkt tot, gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor de klant zijn gemaakt.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1. Marcel Vermeulen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Marcel Vermeulen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de (betalings)verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

17.2. Marcel Vermeulen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

17.3. Voorts is Marcel Vermeulen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.4. Marcel Vermeulen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Marcel Vermeulen is Nederlands recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Marcel Vermeulen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marcel Vermeulen gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Marcel Vermeulen zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.